• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

น่าน

น่าน

ไทย

GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดน่าน นำ Local Partner ทวนสอบ (Verification) ประเด็นสำคัญ เพื่อกำหนด High Level Design

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 GISTDA โดย Local Partner และผู้แทนจาก AIRBUS ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายเชิงองค์รวม – AIP : ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน” ณ วิทยา

จิสด้าพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค.63  ทีมจิสด้านำโดยนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการจิสด้า และนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านในการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ป่าของจังหวัดน่าน โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลย

Subscribe to RSS - น่าน