• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี GISTDA เผยแพร่ข้อมูลโครงการธนาคารอาหารชุมชน Food Bank ตามพระราชดำริ ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

        10 สิงหาคม 2559 GISTDA จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี เผยแพร่ข้อมูลโครงการธนาคารอาหารชุมชน Food Bank ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกในพระมห

Subscribe to RSS - เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี