การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

Undefined

จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS)

    13 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS) โดยเชิญหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมกำหนดรูปแบบของหน่วยงา

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เริ่มแรกเป็นการใช้แปลตีความด้วยสายตาข้อมูลในลักษณะภาพถ่าย ภาพพิมพ์ หรือฟิล์ม ปัจจุบันใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและการที่ดาวเทียมบันทึกภาพตามเวลาการโคจรที่กำหนด ทำให้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยตามช่วงเวลา สามารถที่นำไปใช้ประโยชน์ผสมผสานกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาแบบยั่งยืน สามารถสรุปการประยุกต์ข้อมูลจากดาวเทียมในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 1...