การติดตามภัยแล้ง

Undefined

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามภัยแล้ง ณ ประเทศกัมพูชา

      GISTDA ร่วมกับ UNESCAP, the Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI) และ Ministry of Water Resources and Meteorology off Cambodia จัดการฝึกอบรม “The Training Workshop for Regional Drought Mechanism in Cambodia” ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  ภายใต้โ