• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุม Landsat Technical Working Group

GISTDA จัดประชุม Landsat Technical Working Group ครั้งที่ 25 (LTWG#25) 6-10 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศจากนานาชาติรู้จัก SKP และ SCGI เพื่อแสวงหาความร่วมมือในอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต และสร้างบทบาทเชิงสัญลักษณ์ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคอาเซีย รวมทั้งฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้ข้อมูลภ

Subscribe to RSS - ประชุม Landsat Technical Working Group