• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าสัญจร

จิสด้าสัญจร

ไทย

GISTDA ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศพัฒนาดอนศิลา ผลักดันการทำงานร่วมกัน ตามหลักประชารัฐ พร้อมขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย

         26 พฤษภาคม 2559 GISTDA นำทีมขึ้นเชียงรายติดตามการนำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูล GIS แผนที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล โดยได้จัดทำข้อมูลและแผนที่สนับสนุนให้กับชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานและแปลงที่ดิน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลา

Subscribe to RSS - จิสด้าสัญจร