GISTDA SPACE CAMP

Undefined

ขอเชิญน้องเยาวชนอายุ 15-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4

gsc4_artwork-02.jpg

 

เด็กไทย…ไปเกาหลี

            บินไปแล้ว!!! 6 เยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 2016 International Space Camp ณ สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย Korea Aerospace Research Institute (KARI) ซึ่ง GISTDA ร่วมกับ สวทช.

เปิดแล้ว GISTDA SPACE CAMP

     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี GISTDA เปิดค่ายเยาวชนภายใต้ concept “สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง” GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 จากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 36 คน