• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

สทอภ. รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ บ่อน้ำพระราชทานเพื่อโยชน์แก่ราษฎร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ และตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

   เมื่อวันที่ 19 - 23 เมษายน ที่ผ่านมา GISTDA ลงพื้นที่สุรินทร์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา สำรวจพื้นที่ขุดบ่อน้ำของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อน

Subscribe to RSS - จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ