• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม

การประชุม

ไทย

GISTDA เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

GISTDA เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.

Recheck to Rebrand เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ Recheck to Rebrand ช่วงเช้าเป็นทีมผู้บริหาร และช่วงบ่ายเป็นรอบระดับหัวหน้าฝ่ายงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการ Rebrand โดยมี รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวิเคราะห์ แบรนด์องค์กรจะเป็นอย่างไร อยู่ที่ทุกฝ่ายร่วม

การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบ เพื่อเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณา

การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ครั้งที่ 4/2563

           เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักยุทธศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ครั้งที่ 4/2563  โดยมีนายภาณุ จันทร์เจียวใช้ เป็นประธานคณะอนุกรรม ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สทอภ.

การประชุมคณะอนุกรรมการ CGCSR ครั้งที่ 3/2563

ประชุมอีกแล้วสำหรับ CGCSR ครั้งที่ 3/2563
ครั้งนี้เป็นการประชุม online ที่ท่านอนุกรรมการให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมหลายท่าน และให้ข้อคิดเห็น+ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานอย่างมาก

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-13.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร จังหวัดนครราชสีมา และห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. แจ้งวัฒนะ

“ไทยแสดงวิสัยทัศน์บนเวที UN”

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยนำเสนอถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมของ UN ในโอกาสของการประชุม Scientific and Technical Subcommittee ภายใต้คณะกรรมการการใช้อวกาศในทางสันติ (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) หรือ COPUOS ประจำปี 2020 ซึ่งประเทศไทยโดยผู้แทนของสำนักงานพัฒนาเทค

จิสด้าจับมือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงานปฏิบัติการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุจากวัตถุอวกาศ

     ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีกิจกรรมการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร อาทิ ดาวเทียมสำรวจโลก ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมเพื่อการศึกษา หรือแม้แต่ดาวเทียมเพื่อการวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของประเทศในภูมิภาคเอเชีย พบว่า พื้นที่ของประเทศไทยเป็น

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม