คราบน้ำมัน ชุมพร

Undefined

สรุปเหตุการณ์การติดตามคราบน้ำมันบริเวณชายหาด อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

สรุปเหตุการณ์การติดตามคราบน้ำมันบริเวณชายหาด อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ตามแผนงานการติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรณีตรวจพบลักษณะคล้ายคราบน้ำมันบริเวณชายหาด อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 นั้น สทอภ. ได้ทำการติดตามและตรวจสอบคราบน้ำมันด้วยข้อมูลภาพถ่ายภาพดาวเทียม Radarsat-2 บันทึกภาพเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.40 น. ซึ่งจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไม่พบคราบน้ำมันบนผิวน้ำทะเลและ...