• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ไฟป่า ประชุม

ไฟป่า ประชุม

ไทย

เริ่มแล้ว...เตรียมการไฟป่าหมอกควัน 10 จังหวัดภาคเหนือ

30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม กรีนเลค จ.เชียงใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน หรือ War room ประจำจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อร่วมหารือแน

Subscribe to RSS - ไฟป่า ประชุม