• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

จิสด้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก ของไทยออยล์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ที่ปรึกษา จิสด้าพร้อมคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด ณ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ล้ำไปอีกขั้น..!!! รถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ หวังต่อยอดนวัตกรรมใช้งานได้จริง

   20 กุมภาพันธ์ 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ AsiaTechnology Industry (ATI) , บริษัท Tokai Clarion จำกัด, บริษัท Kokusai Kogyo จำกัด , Asian Institute of Technology และจุฬาลงกรณ์มหาวิท

GISTDA สร้างเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย

GISTDA ได้รับนักศึกษาฝึกงานมาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาและออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

ตัวแทนทีมวิศวกรดาวเทียมไทย ประกอบแท่นสำหรับกล้องสำรวจภูมิประเทศความละเอียดสูง ในดาวเทียม THEOS2 Smallsat

นายธนานิติ พรหมวงศา วิศวกรระบบกล้องสำรวจ และ นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย วิศวกรโครงสร้างดาวเทียม สองตัวแทนวิศวกรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกันประกอบชุดอุปกรณ์พิเศษ สำหรับการประกอบระบบกล้องสำรวจของดาวเทียม THEOS-2 Smallsat โดยในระบบกล้องจะประกอบไปด้วย ระบบเซนเซอร์รับภาพ

Smgathon Thailand 2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการกับปัญหาหมอกควัน

GISTDA นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และวิทยากรบรรยาย กิจกรรม Smgathon Thailand 2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการกับปัญหาหมอกควัน ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Chaing Mai & Co

จิสด้าลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice และ AgroGis Roi-Et4.101 สร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์

จากการที่ GISTDA ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยได้พัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในรูป Web Application : http://g-rice.gistda

จิสด้า กปร.และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) Gistda (จิสด้า) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ ได้มีการติดตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ประกอบ

เปิดแล้ว..!!! สถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิล

     17 มกราคม 2563 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมพิธีเปิดสถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารและนำทาง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Gistda และหน่วยงานในกระทรวง อว. ร่วมประชุมหารือจัดทำ National Earth and Space Science Roadmap เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศไทย

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ