• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

จิสด้า ลงพื้นที่ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุดวัดน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝน

     เมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 นายธัชชัย แสนเสนา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ นายเธียรศิริ มูลจันทร์ นักภูมิสารสนเทศ และนายผลิน พูลสวัสดิ์ นักภูมิสารสนเทศ จากสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ของจิสด้า ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท ลพ

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม SKP

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 60 ท่าน  เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นว

จิสด้า และ พช. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี "สำรวจและติดตาม การบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือน"

          เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 จิสด้า และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (พช.ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ/ผู้นำอช./ผู้นำชุมชน) ลงพื้นที่ "อ.หนองจิก และอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี" สำรวจและติดตามกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2561 เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อน

นำเสนอ Presentation ผ่านโครงการ Ignite star 2019

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 5 อาคารเฟส 1 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โครงการ Ignite star 2019 หรือ “นักนวัตกรรมฝึกหัด” ด้านวิศวกรสื่อสาร ดำเนินการคัดเลือกนิสิต-นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 โดยให้นิสิต

จิสด้าผลึกกำลังร่วมบูรณาการขับเคลื่อน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน

    การจะขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกันในทุกมิติ และสร้างความเป็นธรรมทั้งในระดับพื้นที่ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคลนั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลที่ถือได้ว่าเป็น Big Data ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความ Intelligence เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการค

จิสด้า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ G-Rice Thungkula ร่วมกับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

   ระหว่างวันที่ 1 - 5  เมษายน 2562 GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula” โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการเชิง

UAV STARTUP 2019 Pitching Concept Idea โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาไอเดียธุรกิจนวัตกรรม

3 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า)​ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการแข่งขัน Pitching Concept Idea ประกวดข้อเสนอโครงการ ของการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV STARTUP 2019 ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

จิสด้าร่วมจัดภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รศ. เย็นใจ สมวิเชียร เหรัญญิกมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ