• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

พิธีเปิดหน่วยวิจัยและพัฒนาย่อย บริษัท Lockheed Martin ณ SKP

     ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหน่วยวิจัยและพัฒนาย่อยของบริษัท Lockheed Martin จำกัด ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้หารือกับผู้บริหารและเจ

พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงและส่งมอบระบบ Data Service Terminal โครงการ Remote Sensing Satellite Data Sharing and Service Platform ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วท. ไทย – จีน อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent–LOI) เรื่อง ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ China Resources Satellite Data and Applications (CRESDA) สาธารณรัฐประชาชนจีน และส่งมอบระบบ

GISTDA ร่วมแถลงผลงาน 6 เดือนกับหน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ เป็น ‘ข้อต่อ’เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การปฏิรูปประเทศ โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมพร้อมเป็นข้อต่อให้ทุกกระทรวงรวมถึง

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงาน เปิดตัว "โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด"

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงาน เปิดตัว "โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด" โดย GISTDA ได้นำระบบภูมิสารสนเทศ โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้คณะครู - อาจา

GISTDA ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2557 GISTDA ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิเชฐ

GISTDA ร่วมแถลงข่าว "การนำเทคโนโลยีดาวเทียมเตรียมพร้อมรับภัยแล้งและการป้องกันไฟป่า"

         วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมแถลงข่าว "การนำเทคโนโลยีดาวเทียมเ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

วันนี้ (20 มีนาคม 2558) เวลา 12.00 น.

เตรียมเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร แหล่งบ่มเพาะนักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ

ชลบุรี/ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ.

GISTDA ออกภาคสนามจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน

GISTDA นำร่องโครงการจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน จากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1: 4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
 

GISTDA ปูพรมสำรวจจุด Check Points จังหวัดแพร่ การันตีคุณภาพของภาพออร์โท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 GISTDA ส่งทีมเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดสัญญาณ GPS เพื่อจัดทำจุดตรวจสอบ (Check Points: CPs) บริเวณพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อนำมาใช้ในงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อการันตีความถูกต้องทางตำแหน่งของภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับใช้ในโครงการจัด

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ