• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี GISTDA เผยแพร่ข้อมูลโครงการธนาคารอาหารชุมชน Food Bank ตามพระราชดำริ ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

        10 สิงหาคม 2559 GISTDA จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี เผยแพร่ข้อมูลโครงการธนาคารอาหารชุมชน Food Bank ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกในพระมห

2016 Internation Space Camp (3 Day)

      วันสุดท้ายของค่าย 2016 International Space Camps ทาง KARI ได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนทุกคนได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีอวกาศ ได้แก่วิธีกำจัดขยะอวกาศที่มีประสิทธิภาพและการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอวกาศ ซึ่งเยาวชนทุกคนล้วนขมักเขม้นระดมความคิดจากประสบการ

2016 Internation Space Camp (2 Day)

       วันที่สองของกิจกรรมค่าย 2016 Internation Space Camp โดยในวันนี้ KARI ได้จัดกิจกรรมเล่นและเรียนรู้ให้กับเยาวชนจากนานาชาติ รวมถึงเยาวชนจากประเทศทั้ง 6 คน โดยช่วงเช้าพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตดั่งเดิมของคนเกาหลีในอดีต ณ Korea Folk Village ทำให้เยาวชนไทยทั้งหกคนเข้าใจและรู้จักคนเ

2016 International Space Camp

วันแรกของการเข้าค่าย 2016 International Space Camp ณ ประเทศเกาหลีใต้ ตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง 6 คน ตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินทางจาก KDRI เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด ณ KARI ในตัวเมืองแทจอน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซลประมาณ 160 กิโลเมตร โดยมี Mr.

เด็กไทย…ไปเกาหลี

            บินไปแล้ว!!! 6 เยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 2016 International Space Camp ณ สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย Korea Aerospace Research Institute (KARI) ซึ่ง GISTDA ร่วมกับ สวทช.

ไปน่านทั้งที... ได้อะไรกว่าที่คิดไว้ตั้งเยอะ

     คือจะบอกว่าช่วง 1 - 2 วันที่ผ่านมา เรา (ในที่นี้คือ GISTDA นะ) มีโอกาสขึ้นเหนือไปน่าน ไม่ได้มีจุดหมายเพื่อไปเที่ยวหรอก เพราะไม่ได้ว่างงาน 555 แต่เราไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องบอกว่าเป็นพลังที่สำคัญจริงๆ เราไม่จำกัดนะว่าการมีส่วนร่วมจะเป็นแบบไหนข

จิสด้าถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานและการแก้ปัญหาภัยแล้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง

GISTDA ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศพัฒนาดอนศิลา ผลักดันการทำงานร่วมกัน ตามหลักประชารัฐ พร้อมขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย

         26 พฤษภาคม 2559 GISTDA นำทีมขึ้นเชียงรายติดตามการนำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูล GIS แผนที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล โดยได้จัดทำข้อมูลและแผนที่สนับสนุนให้กับชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานและแปลงที่ดิน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลา

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ