• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อื่นๆ

อื่นๆ

อื่นๆ

จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนที่เชิงซ้อนที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ (Tool) ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

หน้า

Subscribe to RSS - อื่นๆ