• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

National Space Program

National Space Program

ไทย

ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. หารือกับ Administrator ของ NASA เกี่ยวกับการพัฒนา National Space Program ของประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วย พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์ ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง ดร.ศุภิชัย  ตั้งใจตรง กรรมการบริหาร สทอภ. และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ.

Subscribe to RSS - National Space Program