เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Undefined

จิสด้าเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนภาคเหนือ 4.0”

   วันจันทร์ที่ 18 ธันวามคม 2560 จิสด้าเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การนำวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนภาคเหนือ 4.0” พร้อมทั้งจัดบูทนิทรรศการ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร และการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการก

จิสด้านำทีมกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   วันที่12-13 ธันวาคม 2560 จิสด้านำทีมกรมการพัฒนาชุมชนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะทำงานตามความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่  ณ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จิสด้าเข้าร่วมจัดสัมมนา “การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของ คน ดิน น้ำ ป่า”

    วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.

จิสด้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จ.ตราด

จิสด้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จ.ตราด

Field Server (ตอนที่ 6): การตรวจหาช่วงเวลาการเพาะปลูก (Cultivation) จากกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ

Field Server (ตอนที่ 6): การตรวจหาช่วงเวลาการเพาะปลูก (Cultivation) จากกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ
ในตอนที่ผ่านมา ได้พูดถึงวิธีการประมวลผลกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ (Vegetation Phenology) ขั้นตอนเบื้องต้น คือ การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) และ การคำนวณกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณแบบSmoothในตอนที่ 6 นี้ จะอธิบายถึงขั้นตอนถัดมา กระบวนการของ Curve fitting จะถูกนำมาใช้ประมวลผลกราฟ เพื่อลดความซับซ้อนของกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณและสามารถนำไปหาช่วงเวลาเพาะปลูกข้าวแบบอัตโนมัติได้ ในรูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ และ Curve fitting ที่ประมาณได้โดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ (Fourier series)...

ใช้"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย ให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ใช้"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย
ให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

เสียงจากชุมชน

เสียงจากชุมชน
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสขึ้นเหนือตามติดกิจกรรม GISTDA สัญจร ที่พาลูกค้าหลักๆ ของ GISTDA และสื่อมวลชน ติดตามงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย งานนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าและสื่อมวลชนไม่น้อยเลย แต่ที่ประทับใจสุดๆ คือผู้นำชุมชนให้ความสำคัญและสนใจกับข้อมูลภูมิสารสนเทศมากๆ เลยพลาดไม่ได้ที่จะนำข้อความจากหนุ่มหล่อสาวสวยซึ่งเป็นผู้นำชุมชนจากดอนศิลามาให้ชาว GISTDA ได้รับรู้และรับทราบความรู้สึกของพวกเค้ากันนะครับ เริ่มจากพี่วิรัตน์...

องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 1.องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 2. การรับรู้จากระยะไกล การรับรู้จากระยะไกล หมายถึง การได้มาของข้อมูล (Data acquisition) โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่อยู่ไกลออกไป และทำการสกัดสารสนเทศ (Information extraction) ต่างๆ จากข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผล...

ความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-information technology)

ความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-information technology)
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึง การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และระบบดาวเทียมนำทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) เพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่วิทยาการด้านการรับรู้จากระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ บนพื้นโลกและในชั้นบรรยากาศ...