• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แพร่ วังชิ้น

แพร่ วังชิ้น

ไทย

GISTDA นำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและภาพทางอากาศ ทำข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

GISTDA จัดประชุมโครงการจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน จากข้อมูภาพถ่ายดาวเทียมและภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1: 4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจากนายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอวังชิ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ได้รับเกียรติจากนางภูวษา สินธุวงศ์ คณะ

Subscribe to RSS - แพร่ วังชิ้น