• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จีน

จีน

ไทย

พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงและส่งมอบระบบ Data Service Terminal โครงการ Remote Sensing Satellite Data Sharing and Service Platform ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วท. ไทย – จีน อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent–LOI) เรื่อง ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ China Resources Satellite Data and Applications (CRESDA) สาธารณรัฐประชาชนจีน และส่งมอบระบบ

Subscribe to RSS - จีน