จัดซื้อจัดจ้าง

Undefined

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 357 รายการ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การเพิ่มเติมแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง