zoning

Undefined

จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนที่เชิงซ้อนที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ (Tool) ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. ได้จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนที่เชิงซ้อนที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ (Tool) ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ การประชุมหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง...