อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

Undefined

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

วันนี้ (20 มีนาคม 2558) เวลา 12.00 น.