ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

Undefined

จิสด้าดีเดย์เปิด SCGI Master Program พัฒนาคนสู่การเป็นนักภูมิสารสนเทศในอนาคต

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดบรรยายพิเศษและการสาธิตการทำงานของระบบ Smartphone Positioning และมอบทุนการศึกษาให้กับบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับทุน หลักสูตร SCGI Master Progr

อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร จัดสร้างบนพื้นที่ 3,892 ตารางเมตร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (space krenovation park: SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ประกอบด้วยการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมรวมทั้งการบูรณาการทรัพยากรทั้ง บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลความรู้...