• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ลงนาม mou

ลงนาม mou

ไทย

รุดหน้า..!!! พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไทยกับความร่วมมือระดับนานาชาติสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลก

    13 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ กับ หน่วยงานวิจัยด้านอวกาศสหรัฐอเมริกา (The MILO Space Science Institute) หรือ M

จิสด้าจับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

สทอภ. ร่วมลงนาม MOU “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” EECi พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศต่อยอดไทยแลนด์ 4.0

     จากนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเกิดการสร้าง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และภาครัฐ รวมถึงชุมชนในพื้นที

จิสด้า จับมือ ม.บูรพา ทำ MOU เน้นวิจัย พัฒนา สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

    3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาองค์คว

การลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สทอภ. - Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) ในการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์เชิงคลื่นของดาวเทียมไทยโชต

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation - MOC) กิจกรรมการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์เชิงคลื่นของดาวเทียมไทยโชต (The Calibration/ Validation of Absolute Radiometric Gain of THAICHOTE's Optical Instrument) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวก

จิสด้า จับมือ อพวช. ลงนาม MOU ร่วมมือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

      3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ         จิสด้า และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.

ม.เกษตร และ GISTDA ร่วมมือพัฒนา “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”สู่การศึกษา วิจัย พัฒนาทุกมิติของสังคม

     17 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยหลักการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน \

GISTDA จับมือ กปน. ร่วมลงนาม MOU นำเทคโนโลยีอวกาศยกระดับการให้บริการประปา

    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558. เวาลา 11.00 ณ ห้องปิยราช การประปานครหลวง (กปน.) รศ.ดร. สมเจตน์ ทินพงษ์ ประธานกรรมการ สทอภ. และ นายเจริญ ภัสระ ประธาน กรรมการ กปน.

Subscribe to RSS - ลงนาม mou