• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

nsdi

nsdi

ไทย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สทอภ. ร่วมกับ สสนก. จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 31

การประชุมหารือ หลักเกณฑ์กลางการบริการภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบออร์โท

การประชุมหารือหลักเกณฑ์กลางการบริการภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบออร์โท เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ โดยมี ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ

การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม ครั้งที่ 1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. ได้จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ โดยมี ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ.

Subscribe to RSS - nsdi