• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ไฟป่า ประชุม ลงนาม

GISTDA ผนึกกำลัง 10 จังหวัดภาคเหนือ ป้องกันภัยพิบัติ หมอกควัน และไฟป่า

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือ “ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน และไฟป่า” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์แล

Subscribe to RSS - ไฟป่า ประชุม ลงนาม