• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ลงพื้นที่ ฐานข้อมูล

GISTDA ออกภาคสนามจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน

GISTDA นำร่องโครงการจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน จากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1: 4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
 

GISTDA ปูพรมสำรวจจุด Check Points จังหวัดแพร่ การันตีคุณภาพของภาพออร์โท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 GISTDA ส่งทีมเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดสัญญาณ GPS เพื่อจัดทำจุดตรวจสอบ (Check Points: CPs) บริเวณพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อนำมาใช้ในงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อการันตีความถูกต้องทางตำแหน่งของภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับใช้ในโครงการจัด

เริ่มแล้วครับ!! สำหรับการลงพื้นที่โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน อ.ลอง จ.แพร่

 สำหรับการลงพื้นที่โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน อ.ลอง จ.แพร่ โดยครั้งนี้เรามีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปใช้ประโยชน์บริหารจัดการพื้นที่ข

Subscribe to RSS - ลงพื้นที่ ฐานข้อมูล