• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประปา

การประปา

ไทย

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เดินทางมายัง GISTDA

          19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Visionization ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ : นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วย นายเชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ.

Subscribe to RSS - การประปา