• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอากวศ

คณะอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ กองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

     คณะอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ กองทัพอากาศ นำบุคคลากรผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์" (Learning center for Earth Science and Astronomy:LESA) เข้าเยี่ยมชมสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอ

Subscribe to RSS - อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอากวศ