• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุมหารือ

ประชุมหารือ

ไทย

GISTDA บูรณาการข้อมูลการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1  GISTDA นำโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของ GISTDA และเจ้าหน้าที่ GISTDA ได้เข้าพบ นายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าและผู้แทนส่ว

ศรชล. เข้าหารือ GISTDA ถึงแนวทางการบูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) นำโดย พลเรือโท อำนวย ทองรอด ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  และหัวหน้าคณะทำงานบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลักของ ศรชล.

GISTDA หารือ ร่วมกับ สกพอ. เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมและกิจการอวกาศไทย

คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ GISTDA ประชุมหารือเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมและกิจการอวกาศไทย

GISTDA เข้าพบ รมว.อว. รายงานความก้าวหน้าความร่วมมือ ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 ผสทอภ. ได้เข้าร่วมการหารือระหว่าง รมว.อว. กับอุปทูตจีน ประจำประเทศไทย โดย สทอภ.

GISTDA หารือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในแนวทางการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบ Real-time

ช่วงเช้าของวันที่ 9 ธ.ค. 63  นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการGISTDA พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ และ กลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เข้าพบ พ.ต.ท.

ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะร่วมหารือ อธิบดีกรมศุลกากร

2 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือกับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดำเนินงานด้านอากรศุลกากรในการนำเข้าอุปกรณ์ของระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อความมั่นคง (National Security Centre :NSC) และระบบภาคพื้นดินดาวเทียมหลัก DIGINEO ที่จะนำเข

“ก้าวแรกของการจัดทำ Internal Rebranding ของจิสด้า”

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จิสด้าได้จัดให้มีการรับฟังกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำ Recheck to Rebrand เพื่อมุ่งสู่ Internal Rebranding ขององค์กร จากทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รอง ผสทอภ.

GISTDA ร่วมกับ AIRBUS หารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำโดย นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

GISTDA เตรียมการเฝ้าระวังภัยแล้งและไฟป่า

     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. เป็นประธานการประชุม“การเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งและไฟป่าประจำปี 2557/58”ร่วมด้วย ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รอง ผสทอภ.

GISTDA หารือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลฯ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA เเละนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม คาดการณ์ ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชาย

Subscribe to RSS - ประชุมหารือ