• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

GISTDA ร่วมกับบริษัท DigitalGlobe ประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอความก้าวหน้าและแนวทางการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดาวเทียม

     GISTDA ร่วมกับบริษัท DigitalGlobe ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงมาก เช่น IKONOS, QuickBird, WorldView และ GeoEye กำหนดจัดประชุม “DigitalGlobe Insight Solution and Services”

GISTDA จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด ตาก"

      GISTDA จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด"

GISTDA นำทัพ.....เสริมความรู้ภูมิสารสนเทศสู่จันทบุรี

     เมื่อพุธวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จ.จันทบุรี  GISTDA นำทัพนักวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบภูมิสารสนเทศ” โดยการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.จันทบุรี ในด้านการเกษตร ป่าไม้ และแหล่งน้ำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด"

   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ GISTDA ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด" โดยมีการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละด้าน อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต้น นอกจา

Subscribe to RSS - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ