modis

Undefined

โครงการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS รายวัน

ปัจจุบัน ภัยพิบัติได้เกิดขึ้นหลายครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม ไหป่า หมอกควัน ภัยแล้ง และภัยพิบัติทางทะเล สทอภ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเข้าข้อมูลด่าวเทียมมาประยุกต์ใช้ในการติดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย โดยการใช้ข้อมูลระบบ MODIS ซึ่งเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ติดตั้งบนดาวเทียม TERRA และ AQUA ซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคทุกวัน เนื่องจากข้อมูลระบบ MODIS มีแถบการถ่ายภาพที่กว้าง...