nsdi

Undefined

“การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service (WFS) สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สทอภ. ร่วมกับ สสนก. จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 20

การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. ได้จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ โดยมี ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ  ห้องศรีนคร โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI)
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ การมีมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการบูรณาการภูมิสารสนเทศให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และประหยัด คุ้มค่า ต่อการลงทุน หรือการนำภูมิสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารจัดการและ พัฒนาประเทศ สทอภ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ISO/TC211 โดยร่วมมือกับสถาบัน...