digitalthailand

Undefined

โครงการดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์เป็นโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลดาวเทียมสู่สาธารณชนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าบริการ ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาจากซอฟต์แวร์รหัสเปิด "NASA World Wind" และปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทย พร้อมทั้งมีข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่ทันสมัย และมีข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงรวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนไทย...