การเกษตร

Undefined

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ กรมการข้าว

          เมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ  จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร โดยมีนายภานุ เนื่องจำนงค์ นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ นายจิรวิทย์ วงษ์จันทร์อุมา นักภูมิสารสนเทศและนาง

GISAgro สิ่งดี…ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย

GISAgro สิ่งดี…ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย
กสิกร…แข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม (เครดิต: เพลงชีวิตกสิกร ของสุนทราภรณ์) นับว่าสะท้อนภาพวิถีชีวิตบนรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมหลักของบ้านเราได้เป็นอย่างดี ที่ภาคการเกษตรของไทยนำมาซึ่งรายได้หลักของชาติ ทั้งที่บริโภคกันเองภายในประเทศและยอดการส่งออกของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดในอันดับต้นๆ ของโลก ถ้านับว่าไทยเป็นมหาอำนาจทางภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของโลกก็คงไม่ใช่คำกล่าวอ้างที่เกินไปนัก การที่ประเทศไทยจะเรืองอำนาจ…เพราะไทยเป็นชาติกสิกรรมนั้น...