• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การเกษตร

การเกษตร

ไทย

GI (Geo-Informatics) for All

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้บรรยาย ให้แก่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม Bangkok Oasis Hotel  ในหัวข้อ GI (Geo-Informatics) for All และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้สอบถาม รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยว

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ กรมการข้าว

          เมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ  จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร โดยมีนายภานุ เนื่องจำนงค์ นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ นายจิรวิทย์ วงษ์จันทร์อุมา นักภูมิสารสนเทศและนาง

Subscribe to RSS - การเกษตร