• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กรมทรัพยากรน้ำ

GISTDA จับมือ กรมทรัพยากรน้ำ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดการน้ำและภัยพิบัติ

GISTDA จับมือ กรมทรัพยากรน้ำ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดการน้ำและภัยพิบัติ

กรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557

     นายเชาวลิต  ศิลปทอง  รองผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับ นายธีระวุฒิ  สุคนธประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  กรมทรัพยากรน้ำ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น “ทิศทางวิจัยและพัฒนาเพื่อร

Subscribe to RSS - กรมทรัพยากรน้ำ