• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สัมนา NGIS

สัมนา NGIS

ไทย

การสัมมนาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-information Infrastructure System Portal)

จิสด้า พัฒนาระบบการบริการ สืบค้น และการเรียกใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ยังกระจัดกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายมาบูรณาการให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบนี้มีชื่อเรียกว่า “ระบบภูมิสาร

Subscribe to RSS - สัมนา NGIS