ประชุม

Undefined

การประชุมหารือ "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561"

          วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักตรวจสอบภายใน (สตส.) เป็นตัวแทน จิสด้า ในการเข้าร่วมประชุมหารือหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และอุปสรรคปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ

รวท. และคณะเข้าร่วมประชุม UNISPACE+50 High Level Forum ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ณ โรงแรม ดี วารี ชาญวีร์ เขาใหญ่

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2557 ครั้งที่ 13

เรียนเชิญน้องๆสายวิทย์และผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะคับ

วันที่12-14 พฤศจิกายนปีนี้

GISTDA และหน่วยงานพันธมิตรจัดการประชุมระดับชาติ GEOINFOTECH 2014

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2557 ครั้งที่13

โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ”

รวมถึงพบกับผู้ดำเนินรายการสุดฮอตของวงการทีวี ชิบ จิตนิยม ที่จะมาเติมสีสันด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อความยิ่งใหญ่ในอาเซียน

การติดตามผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร

      GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการบริการแผนที่และฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2557 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางนัน