• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณ ดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

          นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับนางจารุพันธ์  อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและศึกษาดูงานระบบการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของบ

Subscribe to RSS - คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์