• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

skp

skp

ไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

     นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557

       นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับคณะ นิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 11  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557

    นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับนางเมธินี  รัตรสาร ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อำเภอศรี

การร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สทอภ.  เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

      นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดกิจกรรมวิทย์สัญจร เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม Knowledge sharing ของ คณะเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือ ปตท. วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ในเครือ ปตท.

การเยี่ยมชมดูงาน ของ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับรองฯสุนิสา  สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  และคณะครูนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทค

คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณ ดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

          นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับนางจารุพันธ์  อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและศึกษาดูงานระบบการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของบ

คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เยี่ยมชมดูการปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ดร.เชาวลิต  ศิลปทอง  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.

สทอภ. “ผูกสายสัมพันธ์ภายใน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 GISTDA จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ โครงการ “ผูกสายสัมพันธ์ภายใน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้”  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - skp