อบรม

Undefined

การฝึกอบรมใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร

          ด้วย สำนักยุทธศาสตร์ ได้มีการจัดทำโครงการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการสืบค้นในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA :WebForm) เพื่อเป็นการเก็บเอกสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากภายใต้ภารกิจ และการทำงานของ สำนักยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)

         เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 สำนักบริหารกลาง (สบห.) โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)  ให้กับบุคลากร จิสด้า โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 แล

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต

แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

GISTDA และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการ การเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1

   ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การเด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัด “อบรมสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1”

จิสด้าดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรุ่นที่ 2

วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรุ่นที่ 2 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีการฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระ

จิสด้า จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพเรือกับ GISTDA ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บา

สทอภ. ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (TOREX 2018)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับกรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง และสมาคมอนุรักษ์ส

GISTDA ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย พัฒนาและฝึกอบรมการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเท Gistda และ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัด การ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ (Web Map Servi

อบรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ

27 พฤษภาคม 2560 จิสด้าจัดอบรมผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0: การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ ณ อาคารสปอตคลับ ราชพฤกษ์คลับ กทม.