• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เยี่ยมชมดูงาน

GISTDA ได้จัดการดูงานผ่านทาง online ให้แก่ คณะจากกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.

วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมภารกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศและอวกาศของ GISTDA

ในวันที่ 8 เมษายน 2564  คณะจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมภารกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศและอวกาศของ GISTDA  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือเรียกว่า Space Krenovation (SKP) ภายใต้การกำกับของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) และ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสร้างเสริมคุณค่าองค์กร GISTDA เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.

CDS เยี่ยมชมภารกิจ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือกับ GISTDA

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย นายตติยะ ชื่นตระกูล ป.รอง ผสทอภ. นายดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด ป.รอง ผสทอภ. และ นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สปภ.

คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยฑูตทหารบกไทยและต่างประเทศ จากโรงเรียนข่าวทหารบก เข้าเยี่ยมชมดูงาน

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมดูงาน GISTDA สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน และ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันเอก บงการ  กาญจน์มาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  และ พันเอก ชยันต์ เหนียนเฉลย รองผู้อำนวยการกองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยคณะ

สถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมดูงาน GISTDA

26 พฤศจิกายน 2563  สถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24” เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA ศรี

ธนาคารธนชาติ เยี่ยมชมภารกิจ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารธนาคารธนชาติ  นำโดย นายศักดิ์ชัย ลิมป์ธีระกุล Head of Retail Risk Mangement เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ  GISTDA ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สำนักงานใหญ่  โดยมี นางกานดาศรี  ลิมปาคม ปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการ GISTDA และ นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล  ผู้อำนวยการส

หน้า

Subscribe to RSS - เยี่ยมชมดูงาน