• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

USING EU SPACE DATA FOR EMERGENCY & MARITIME APPLICATIONS IN ASEAN

GISTDA ร่วมจัดระชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “USING EU SPACE DATA FOR EMERGENCY & MARITIME APPLICATIONS IN ASEAN” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA โดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications หรือ ARTSA ร่วมกับโครงการ GNSS.asia ภายใต้ European Union (EU) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “USING EU SPACE DATA FOR EMERGENCY & MARITIME

Subscribe to RSS - USING EU SPACE DATA FOR EMERGENCY & MARITIME APPLICATIONS IN ASEAN