• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ สทอภ.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายปกรณ์   อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

Subscribe to RSS - ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน