• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

สำนักบริหารกลาง โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมให้ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

Subscribe to RSS - ความเสี่ยง