• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นิทรรศการวิชาการ

GISTDA ร่วมงาน จปร. 63

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563 เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย และโครงงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเพื่อให้การจัดงานนิ

Subscribe to RSS - นิทรรศการวิชาการ