• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คาราวานสัญจร

คาราวานสัญจร

ไทย

จิสด้านำคาราวานสัญจร ร่วมสัปดาห์วิทย์จังหวัดร้อยเอ็ด สระแก้ว และอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 จิสด้า นำคาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ใน 3 จังหวัด

คาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้นำกิจกรรมคาราวานสัญจรไปเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการ “World Day 2014” เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างไกล ตามแนวหลักการเรียนรู้สี่ประการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

Subscribe to RSS - คาราวานสัญจร