• ภาษาไทย
  • English

นิทรรศการ

นิทรรศการ

ข่าวกิจกรรมการจัดนิทรรศการ

การจัดงานการประชุมวิชาการป่าไม้นิทรรศการ และผลงานภาคโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้ไทย....ใครกำหนด”

     กรมป่าไม้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการป่าไม้ นิทรรศการ และผลงานภาคโปสเตอร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22- 26

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการกับสำนักนายกรัฐมนตรี ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม"

    GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน พ.ศ.

กิจกรรม Academic Roadshow ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก จัดกิจกรรม Academic Roadshow ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสวท.”

  เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2558 GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสวท.” ณ ห้องประชุมธนารมณ์  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและทักษะที่จำเป็นให้กับสมาชิก อสวท.

Asia Geospatial Forum 2014

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Asia Geospatial Forum ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ สทอภ.

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสวนผู้ประกอบการและชุมชน "iPlace Lifescape Garden"

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีGISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสวนผู้ประกอบการและชุมชน "iPlace Lifescape Garden" โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนโดยรอบและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2557

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2557 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันพุธที่19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ภายหลังจากเสด็จถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงทอดพระเนตรนิทรร

การร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สทอภ.  เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้

หน้า

Subscribe to RSS - นิทรรศการ