• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบ เพื่อเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณา

Subscribe to RSS - คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ