• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โควิด-19

โควิด-19

ไทย

GISTDA ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลที่ตั้งชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (www.bangkokgis.com) และจากแหล่งข้อมูลที่มีการจัดเก็บเฉพาะ

ได้แก่ ที่ตั้งตลาด โรงพยาบาล และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้นำชุดข้อมูลตำแหน่งจุดโรงพยาบาลสนาม จุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จุดฉีดวัคซีน จุดพักคอย จุดเติมออกซิเจน ฌาปนสถาน ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากแอปพลิเคชันจิตอาสา (www.jitasa.care)

Face Shield 1,000 ชิ้นล๊อตแรก พร้อมแล้ว!!!

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต Face Shield ด้วย 3D Printing ภายใต้ "โครงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันภัยโควิด-19 (COVID2019) เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาล" และได้ผลิตเป็น Face

Subscribe to RSS - โควิด-19